പലപ്പോഴായി നിക്ഷേപിച്ച പണം

ചോ: പലപ്പോഴായി ബേങ്കിലോ മറ്റോ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് എപ്പോഴാണ് സകാത് നിര്‍ബന്ധമാകുന്നത്. എല്ലാ പണത്തിനും സകാത് നിര്‍ബന്ധമാകുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ആവില്ലല്ലോ?

ഉ: ആഴ്ചയില്‍ ഒരുതവണ എന്ന നിലക്ക് ബേങ്കിലോ മറ്റോ സൂക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ പണം സകാതിന്റെ സംഖ്യ(595 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ മാര്‍ക്കറ്റ് വില) പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ദിവസം  കണക്കാക്കണം (ഉദാ: റജബ് ഒന്ന് 1426). അടുത്ത ചാന്ദ്രവര്‍ഷം അതേ ദിനം (ഉ ദാ: റജബ് ഒന്ന് 1427) വരുമ്പോള്‍ പ്രസ്തുത സംഖ്യക്ക് മാത്രം സകാത് കൊടുക്കുക. വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സംഖ്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയായത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് സകാത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് (ഉദാ. 1426 റജ ബ് 8ന് നിക്ഷേപിച്ച 1000 രൂപക്ക് 1427 റജബ് 8നും 1426 റജബ് 15ന് നിക്ഷേപിച്ച 500 രൂപക്ക് 1427 റജബ് 15നും, ഈ രീതിയില്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ഒരോ നിക്ഷപങ്ങള്‍ക്കും, സകാത് നല്‍കണം). ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക നിസ്വാബ് എത്തിയാല്‍ പിന്നെ കൊല്ലംതോറും സകാത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ നിക്ഷേപം പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ സകാത് കൊടുത്താല്‍ മതിയാവുകയില്ല. കാരണം അത് കടമല്ല. കയ്യിരിപ്പ് സ്വത്താണ്. അതിനാല്‍ കടം കയ്യിലണഞ്ഞതിനു ശേഷം സകാത് മതിയെന്ന ഇളവ് ഇവിടെയില്ല.


RELATED ARTICLE

 • സകാത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം
 • സകാത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം
 • ബേങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുക
 • സംഘടിത സകാത്
 • ഫിത്വ്ര്‍ സകാത് പണമായി നല്‍കല്‍
 • ഫിത്വ്ര്‍ സകാത്
 • സകാത്
 • സകാത് കൊടുക്കേണ്ട യഥാര്‍ഥ വസ്തു ഇല്ലെങ്കില്‍
 • സകാതിന്റെ തുകക്ക് ചരക്ക് സ്റ്റോക്കില്ലെങ്കില്‍
 • സകാതില്‍ കൊല്ലം കണക്കാക്കുന്നത്
 • വിഴുങ്ങിയ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ സകാത്
 • സകാതിന്റ നിരക്ക് ഖുര്‍ആനില്‍
 • സകാതിന്റെ ഇനങ്ങള്‍
 • മുതല്‍മുടക്കിനും ലാഭത്തിനും സകാത്
 • ലോണ്‍ എടുത്ത കച്ചവടം
 • കൂറു കച്ചവട സകാത്
 • കിട്ടാനുളള സംഖ്യക്ക് സകാത്
 • ആഭരണങ്ങളുടെ സകാത്
 • ആവശ്യത്തിന് നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കുടെ സകാത്
 • സ്വര്‍ണം, വെള്ളിയുടെ സകാത്
 • ബോണസ്, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്
 • സ്ത്രീധനത്തിന് സകാത്
 • പാത്രങ്ങളും കേടായ ആഭരണങ്ങളും
 • പലതരം കച്ചവടം
 • തേങ്ങക്ക് സകാത്
 • കംപ്യൂട്ടര്‍ സെന്ററിന് സകാത്
 • ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
 • പലപ്പോഴായി നിക്ഷേപിച്ച പണം
 • പത്തുപറ പത്തായത്തിലേക്ക്
 • പണത്തിനുപകരം സാധനങ്ങള്‍
 • മുതല്‍മുടക്ക് കുറവാണെങ്കില്‍
 • മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സകാത്
 • കച്ചവടം മകന്‍ ഏറ്റെടുത്താല്‍
 • കടം വാങ്ങി കച്ചവടം
 • സക്കാത്ത് വിഹിതത്തില്‍ വ്യത്യാസം
 • വിദേശത്തുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ സകാത്
 • കറന്‍സിയുടെ ചരിത്രവും സകാതും
 • ധന കൈമാറ്റത്തിലെ ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങള്‍
 • നീക്കുപോക്ക്
 • കൃഷിയുടെ സകാത്
 • വ്യവസായത്തിന്റെ സകാത്
 • കച്ചവടത്തിന്റെ സകാത്
 • സകാത് എന്ത് ?
 • സകാത് നല്‍കാത്തവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷകള്‍
 • ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി, ചില സത്യങ്ങള്‍
 • സംസ്കരണം സകാതിലൂടെ