പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യിത്ത്« Back to Questions List

ചോദ്യം: പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ തയമ്മും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
Posted by mpath
Asked on February 18, 2015 12:24 pm